Česká společnost chemická
Olomoucká pobočka

Kandidáti pro volby do výboru Olomoucké pobočky ČSCH

07. 12. 2023

Kandidátní listina pro volby do výboru Olomoucké pobočky ČSCH na funkční období od 1. 3. 2024 do 29. 2. 2028


doc. RNDr. Lucie Brulíková, Ph.D. absolvovala magisterské studium na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci a doktorské studium na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, obojí v oboru organická chemie. Během doktorského studia absolvovala zahraniční stáž v Dánsku v rámci Sixth Framework Program Marie Curie Host Fellowships. Po doktorském studiu pobývala na University of Notre Dame (USA). V roce 2019 získala Juniorský grant UP, který jí pomohl nastartovat vlastní výzkum a dnes vede samostatnou vědeckou skupinu na Katedře organické chemie PřF UP. Věnuje se medicinální chemii, konkrétně vývoji nových antituberkulotik.


doc. RNDr. Bohuslav Drahoš, Ph.D. je docentem v oboru anorganická chemie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Kromě odborné anorganické chemie se zaměřením na chemii makrocyklických ligandů a jejich koordinačních sloučenin přechodných kovů a lanthanoidů se zajímavými magnetickými vlastnostmi nebo s potenciálním využitím v medicínských diagnostických metodách se věnuje také oblasti didaktiky chemie se zaměřením na didaktické testy, hodnocení učebnic chemie a roli chemického experimentu při výuce chemie na středních i vysokých školách.


Kryštof Klásek je studentem programu nanomateriálové chemie na katedře fyzikální chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Podílí se na vedení Chemického spolku UP, který usiluje o popularizaci vědy, sdružování aktivních studentů chemických programů, propojení studentů a akademické obce a propagaci výzkumu na UP mezi studenty. Zároveň pořádá přednášky ReproducibiliTea, kde se věnuje etickým otázkám a současné problematice ve vědě. Tyto aktivity by rád přenesl do společnosti a zatraktivnil ji pro mladé.


Mgr. Pavel Kosina, Ph.D.
je odborným asistentem na Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP Olomouc. Je absolventem oboru analytické chemie na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc. V roce 2001 získal titul PhD v oboru Lékařská chemie a biochemie na Lékařské fakultě UP Olomouc. V průběhu studia pobýval na pracovišti Inserm Montpellier a University of Wolverhampton. Jeho výzkum je zaměřen zejména na studium přírodních látek a jejich metabolitů kapalinovou chromatografii a její spojení s hmotnostní spektrometrií. V oblasti vzdělávání se věnuje především praktické výuce biochemie na Lékařské fakultě UP. Je dlouholetým členem České společnosti chemické a Olomoucké pobočky ČSCH, kde se mimo jiné podílel na organizaci 74. sjezdu chemiků v Olomouci v roce 2022.


doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D. je docentem fyzikální chemie a vedoucím samostatné výzkumné skupiny na Katedře fyzikální chemie na PřF UP Olomouc. V rámci své výzkumné činnosti se zabývá syntézou nanočástic ušlechtilých kovů a oxidů kovů a nanokompozitních materiálů a studiu jejich fyzikálně-chemických (optické, elektrické a katalytické), katalytických a biologických (interakce s bakteriální a lidskou buňkou) vlastností. Jeho výzkumným přínosem je rozvoj oboru nanomedicíny a to zejména díky výzkumu v oblasti syntézy a aplikace nanostrukturních antimikrobiálních látek. Od roku 2003 je členem České společnosti chemické a nepřetržitě od roku 2006 členem výboru Olomoucké pobočky ČSCH.


doc. RNDr. Jan Petr, Ph.D. je docentem analytické chemie a vedoucím samostatné výzkumné skupiny na Katedře analytické chemie na UP Olomouc. V roce 2008 získal titul PhD v oboru analytické chemie na UP Olomouc. V průběhu studia pobýval na univerzitách v Bayreuthu v Německu, Lundu ve Švédsku a Arlingtonu v Texasu. Po doktorátu strávil 1,5 roku na CNRS-ENSCP v Paříži. Jeho výzkum je zaměřen zejména na kapilární elektroforézu a její spojení s hmotnostní spektrometrií a na nízkonákladovou mikrofluidiku. Od roku 2000 je členem České společnosti chemické, od roku 2020 je pak předsedou Olomoucké pobočky ČSCH, kde se mimo jiné podílel na organizaci 74. sjezdu chemiků v Olomouci v roce 2022.


RNDr. Jana Skopalová, Ph.D. je absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde působí jako odborná asistentka na Katedře analytické chemie. Členkou České společnosti chemické je od roku 1997, od roku 2005 je členkou výboru Odborné skupiny analytické chemie ČSCH a od r. 2010 pracuje ve výboru Olomoucké pobočky ČSCH. Odborně se zaměřuje na elektroanalytické metody, jejich využití pro analýzu biologicky aktivních organických látek, zejména léčiv, pesticidů a rostlinných alkaloidů, a na studium oxidačně-redukčních přeměn těchto látek pomocí spojení elektrochemie s hmotnostní spektrometrií. V oblasti pedagogického působení se věnuje především teoretické a praktické výuce základů analytické chemie a elektroanalytických metod.


doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D. vystudoval obory analytická chemie a botanika na PřF UP. Po návratu ze zahraniční stáže na Švédské zemědělské univerzitě pracoval jako odborný asistent a později docent na katedře biochemie PřF UP. V současné době působí ve vysokoškolském ústavu CATRIN a ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i. Předmětem jeho zájmu jsou přírodní látky, rostlinné hormony, stresové molekuly a metody hodnocení kvality rostlinné produkce. V posledních letech věnuje pozornost konopí v oblasti základního, aplikovaného i smluvního výzkumu, ale i osvěty a popularizace. V rámci práce v olomoucké pobočce ČSCH se podílel na přípravě několika odborných přednášek, tří Chemických sjezdů (2008, 2012, 2022) především jako editor Sborníků abstraktů.


Kandidáti pro volby do výboru Olomoucké pobočky ČSCH
Modul: Aktuality